0 Общо (0)

Застраховка на техника купена от Компютър Маркет

  ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА "ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ" (ЕЛЕКТРОНИКА) - 01.08.2008

     Застрахователна компания "УНИКА" АД, наричана по-нататък застраховател, на основание писмено предложение-въпросник и платена застрахователна премия, се съгласява да застрахова при условията, сроковете, изключенията и изискванията, съдържащи се в настоящите Общи условия, посоченото в полицата, приложенията и добавъците към нея електронно оборудване с производствено и/или търговско предназначение, собственост или за което носят отговорност български и/или чуждестранни юридически лица, наричани по-нататък Застрахован, които ще обезщети в случай на загуба, щета или отговорност по начин и до степен, предвидени в настоящите Общи условия.

I. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ СЕКЦИЯ I - МАТЕРИАЛНИ ВРЕДИ

1. По тази секция от Общите условия се застраховат електронни съоръжения и оборудване, като: - електронни системи за обработка на данни; - персонални компютри и микрокомпютри; - електронно управлявани машини и съоръжения, като машини за издаване на фактури, текстообработващи машини, сканиращи устройства, фотографски апарати, електронни печатни машини и други подобни; - електронно-изчислителни устройства за контрол и управление на производствени машини, процеси и промишлени съоръжения (ЦПУ, роботехника и други подобни); - постоянно монтирани (вътрешни) информационни носители; - електромедицински уреди и апарати; - електронни съоръжения за комуникация, като телекси, автоматични телефонни и телеграфни централи, устройства за радиорелейни връзки, радио и телевизионни съоръжения и оборудване, кабелни мрежи (включително оптични); - алармени и пожароизвестителни системи, електронно-лъчеви панели, дисплеи за графично изображение; - климатични инсталации, но само когато са управлявани електронно и по специална договореност; - друго оборудване (устройства за непрекъснато електрозахранване и други подобни), 1.2.1.1. доколкото същите са изрично описани в застрахователния договор, намират се на адреса, посочен в полицата и са монтирани и въведени в експлоатация. Застрахованите електронни съоръжения и оборудване се считат за въведени в експлоатация, когато след приключване на приемно пускане и изпитания е прието, че същите са годни за експлоатация и формално са предадени на собственика.

2. По настоящата секция не се застраховат:

2.1. спомагателни и работни материали, както и консумативи от всякакъв вид, като течности за проявяване, реагенти, охладители, тонер, почистващи средства, смазочни материали и други подобни;

2.2. външни информационни носители /дискети, касети, звукови и видео носители и други подобни / ;

2.3. филми, фолиа, пластмасови и текстилни обвивки и други.

СЕКЦИЯ II - ВЪНШНИ НОСИТЕЛИ НА ДАННИ

3. По тази секция от Общите условия се застраховат външни информационни носители, включително информацията, съхранявана в тях, доколкото същите са изрично описани в застрахователния договор и се намират на адреса, посочен в полицата.

4. По настоящата секция не се застраховат:

4.1. външни носители на информация, които не могат да бъдат заменени от потребителя (напр. полупроводникова памет, твърди дискови пакети, запаметяващи устройства върху магнитни барабани и др.);

4.2. данни, записани в оперативната памет на цифрово-програмно управление (ЦПУ).

СЕКЦИЯ III - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5. По тази секция от Общите условия се застраховат допълнителните разходи, възникнали в резултат от необходимостта да се използва алтернативна (заместваща) електронна техника, която не е обект на настоящата застраховка.

5.1. Допълнителните разходи включват:

5.1.1. наемане на заместващо оборудване;

5.1.2. наемане на допълнителен персонал;

5.1.3. транспортиране на заместващо оборудване.

II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ СЕКЦИЯ I - МАТЕРИАЛНИ ВРЕДИ

6. Застрахователят се задължава да обезщети преките имуществени загуби или вреди, върху застрахованото имущество (съгласно т. 1.), посочено в приложението към полицата, монтирано и намиращо се на адреса, упоменат в полицата, настъпили през срока на застраховката, вследствие на настъпването на непредвидими и внезапно проявили се застрахователни събития в резултат на:

6.1. липса на умения от страна на обслужващия персонал, несръчност, небрежност при условие, че увреждането може да се установи визуално без никакви приспособления или уреди;

6.2. злоумишлени действия на трети лица;

6.3. външни, механично въздействащи сили (събития);

6.4. имплозия или други щети вследствие на вакуум;

6.5. вода или влага от всякакъв произход;

6.6. свличане или срутване на земни пластове или скална маса, замръзване, градушка, наводнение, падане на лавина, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, буря (силен вятър);

6.7. пожар (с или без пламък), пряко попадение на мълния, експлозия, както и щетите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар, разрушаване и/или разчистване или други загуби, причинени от настъпването на изброените по-горе причини;

6.8. прогаряне, дим, сажди и корозионни газове;

6.9. късо съединение, свръхнапрежение, индукция (намагнитизиране), непряко попадение на мълния;

6.10. кражба чрез взлом ( съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс) или грабеж ( съгласно чл. 198, ал. 1 от Наказателния кодекс).

7. Отклонявайки се от т. 6. застрахователната защита се разпростира върху: - електронно-лъчеви тръби (напр. кинескопи, радиочестотни мощни лампи, рентгенови тръби, газоразрядни и лазерни тръби); междинни носители на изображения (напр. селенови барабани), за преки, непредвидими и внезапно проявили се частични увреждания или цялостно погиване, единствено в резултат на пожар или кражба чрез взлом.

8. По тази секция застрахователят не е отговорен и не дължи застрахователно обезщетение:

8.1. за вреди, които са в рамките на договореното за всяка една щета самоучастие на застрахования;

8.2. при настъпването на преки или косвени вреди в резултат на земетресение, цунами, вулканично изригване;

8.3. при настъпването на преки или косвени вреди в резултат на мистериозно изчезване и/или кражба;

8.4. при настъпването на преки или косвени вреди вследствие на прекъсване на газоснабдяването, водоснабдяването или електрозахранването;

8.5. при настъпването на преки или косвени вреди в резултат на непосредствено постоянно въздействие при обичайна експлоатация (напр. износване и/или амортизация, корозия, ерозия, кавитация и други подобни);

8.6. при настъпването на преки или косвени вреди в резултат на постоянно въздействие на атмосферни условия;

8.7. за всички разходи за подобрения или промяна на увредено в резултат от застрахователно събитие застраховано имущество;

8.8. за всички разходи във връзка с поддръжката на застрахованото имущество, същото важи и за частите, които се подменят в процеса на поддръжката;

8.9. за вреди или загуби, за които на законно или договорно основание може да бъде потърсена отговорност от трети страни - доставчици, производители, търговци на дребно, превозвачи, спедитори или други лица, с които застрахованият е в договорни отношения;

8.10. за искове за обезщетения, произтичащи от договорни санкции или санкции за некачествено извършена работа;

8.11. за косвени вреди или отговорности от всякакъв вид;

8.12. за обезценки, денгуби и пропуснати ползи, както и други финансови загуби, възникнали като последица от настъпили застрахователни събития, както и всякакъв вид глоби, наложени във връзка с тях;

8.13. за естетически недостатъци, напр. драскотини върху боядисани, полирани или емайлирани повърхности;

8.14. за щети от загубване или повреждане на масиви с данни, документи, проекто-сметна документация, чертежи, сметки, преписки, валута (банкноти), актове, полици, ценни книжа или чекове.

СЕКЦИЯ II - ВЪНШНИ НОСИТЕЛИ НА ДАННИ

9. Застрахователното покритие по този раздел включва пълна загуба или частично щета на застраховани външни носители на данни (вкл. и повреждане и унищожаване на съхраняваните данни и разходите по възстановяването им, но без разходите за събирането им), посочени в приложението към полицата и намиращи се на адреса, упоменат в полицата, в резултат на събитие, покрито по секция I - Материални вреди на застраховката, така че да не могат да бъдат прочетени от четящите устройства на застрахованата техника и върху тях да не може да бъде записана и/или съхранена информация.

10. По тази секция застрахователят не е отговорен и не дължи застрахователно обезщетение:

10.1. за вреди, които са в рамките на договореното самоучастие на застрахования;

10.2. за разходи за събиране на информация;

10.3. за извършени промени или подобрения по носителите на данни след настъпване на застрахователно събитие;

10.4. за щети, настъпили в резултат от недостатъчна грижа за външните носители на данни или от неправилното им съхранение при неспазване предписанията на производителя;

10.5. щети вследствие на грешно програмиране, перфориране, маркиране (адресиране) или запис, изтриване на информация по невнимание или изхвърляне на информационни носители, както и на загуби на информация, причинени от магнитни полета;

10.6. косвени щети от всякакъв вид.

СЕКЦИЯ III - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ

11. Застрахователят приема да обезщети допълнителните разходи (съгласно т. 5.) за използване на алтернативна (заместваща) техника в случай на настъпване на вреди, покрити по Секция I - Материални вреди, в резултат на които застрахованото имущество, посочено в полицата, не може да изпълнява своите функции по предназначение.

12. По тази секция застрахователят не е отговорен и не дължи застрахователно обезщетение за разходи:

12.1. които са в рамките на договореното за всяка една щета самоучастие на застрахования;

12.2. които са резултат или са били пряко или косвено причинени от щета, произтичаща от изключенията по Секция I - Материални вреди;

12.3. вследствие липса на средства за извършване на поправка или замяна на повредени или унищожени имущества;

12.4. за възстановяване на увредени или изцяло унищожени данни и програми;

12.5. в резултат на ограничения поставени от властите, касаещи възстановяването или оперативната работа на застрахованото имущество;

12.6. за подобрения на застрахованото имущество в процеса на възстановяването или замяната му.

III. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

13. По тези Общи условия застрахователят не е отговорен и не дължи застрахователно обезщетение при настъпването на преки или косвени вреди:

13.1. в резултат на война, неприятелско нахлуване, вражески действия, военни действия (с или без обявяване на война), военни учения и маневри, гражданска война, бунт, революция, въстание, метеж, вълнения, стачки, локаут, граждански вълнения, военно или противозаконно завземане на държавната власт, саботаж или действия на лица (саботьори) по поръчение или във връзка с политически организации, заговор, конфискация, насилствена експроприация, отнемане, разрушаване или повреда на предмети по нареждане на съществуващо правителство или власт;

13.2. в резултат на тероризъм - изключват се загуби, щети и разходи от каквото и да е естество, причинени пряко или косвено, в резултат на или във връзка с терористичен акт, независимо от каквато и да е друга причина или събитие, допринасящи едновременно или в каквато и да е последователност към загубата. Изключват се загуби, щети, разходи и др. от подобен характер, пряко или косвено причинени от, в резултат на или във връзка с всяко предприето действие по контролиране, предпазване, забрана или свързано по някакъв начин с акт на тероризъм. "Терористичен акт" означава: действие, придружено с използването на сила или насилие и/или заплаха от тях, извършено от лице или група /групи от хора, действащи от името на или във връзка с организация/и или правителство/а, извършено по политически, религиозни, идеологически или други подобни причини, както и с намерението да се въздейства на някое правителство и/или да се всее страх всред населението или части от него. Изключват се също загуби, вреди, разходи или разноски от всякакъв вид, пряко или косвено причинени от, следващи от или във връзка с действия, предприети за контрол, превенция, потушаване или свързани по друг начин с терористичен акт;

13.3. в резултат от ядрена реакция, йонизираща радиация или радиоактивно замърсяване от ядрено гориво или от отпадъците в резултат на разграждането му;

13.4. последица от обезценки, денгуби, косвени загуби и пропуснати ползи или отговорности от всякакъв вид, а също и плащания над застрахователната сума за отделните позиции на тази застраховка;

13.5. в резултат на работа със застрахованото имущество от лице, непритежаващо необходимата за това квалификация, ако такава е необходима, съгласно изискванията производителя (свидетелство, лиценз, разрешение или други подобни);

13.6. възникнали от експериментална, изследователска, изпитателна работа или от умишлено свръхнатоварване;

13.7. вследствие на грешки и липси, които са били налице при сключване на застраховката или са били известни, респективно е трябвало да бъдат известни на застрахования, неговите служители или на лицата, работещи под негов контрол;

13.8. в резултат на умишлени действия или груба небрежност, както и неизпълнение на задълженията на застрахования, неговите служители или лица, работещи под негов контрол;

13.9. в резултат от употреба на алкохол и/или други упойващи вещества от страна на застрахования, неговите служители или на лицата, работещи под негов контрол;

13.10. в резултат на пускане в експлоатация след авария, преди приключване на окончателното възстановяване или гарантирането на съответстваща на нормите експлоатация.

14. При оспорване на твърденията на застрахователя, че загуби, щети и отговорности попадат под горните изключения и следователно не се покриват от застрахователя, тежестта за доказване на обратното ще падне върху застрахования.

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА СЕКЦИЯ I - МАТЕРИАЛНИ ВРЕДИ

15. Застрахованият сам е отговорен за определянето на застрахователните суми за отделните застраховани позиции.

16. Съгласно изискванията на настоящата секция застрахователната сума трябва да отговаря на възстановителната стойност на застрахованата електронна техника.

16.1. Възстановителната стойност е равна на разходите за замяна на застрахованото имущество с ново от същия вид, мощност и предназначение. В разходите за повторно набавяне се включват транспортни, демонтажни и монтажни разходи, както и евентуални митнически такси и мита.

16.2. В случай, че застрахованото имущество не се произвежда или доставя, за възстановителна стойност ще се счита неговата последна валидна цена от ценоразписа на производителя или доставчика, като се добавят разходите по доставка и монтаж, като се отчитат и междувременно настъпилите промени в цените.

16.3. За имущество, за което няма ценова листа и не може да се установи неговата покупна или доставна стойност, за възстановителна стойност ще се считат разходите, които са необходими за производството му, като се добавят разходите по доставка и монтаж, като се отчитат и междувременно настъпилите промени в цените.

16.4. При определянето на възстановителната стойност на застрахованото имущество, няма да се отчита намаляването на продажната цена при закупуването на големи количества или други подобни търговски отстъпки.

17. Ако към датата на настъпване на застрахователно събитие:

17.1. застрахователната сума е по-ниска от възстановителната стойност на застрахованото имущество, обезщетението се определя в зависимост от съотношението между застрахователната сума и възстановителната стойност на конкретното имущество (подзастраховане);

17.2. застрахователната сума е по-висока от възстановителната стойност на застрахованото имущество, застрахователната сума се намалява до размера на възстановителната стойност и застрахователят си запазва правата върху застрахователната премия, освен ако застрахованият е бил добросъвестен (надзастраховане).

18. Регулиране на стойността на застрахователната сума на електронно оборудване при полици със срок на валидност повече от една година.

18.1. Застрахователните суми на застрахованите електронни съоръжения се увеличават или намаляват ежегодно на датата на сключване на застраховката с процент, който съответствува на промените в разходите за изграждане или закупуване на застрахованите имущества към датата, когато е направено последното регулиране на застрахователната сума (индекс). Премията се увеличава или намалява в същото съотношение в каквото се увеличава или намалява застрахователната сума.

18.2. Клаузата за регулиране на стойността може да се прекрати независимо (без прекратяване на останалите клаузи по договора) ежегодно на датата на сключване на договора от всяка една от страните чрез писмено предизвестие в петнадесет дневен срок преди самото прекратяване на настоящата клауза.

СЕКЦИЯ II - ВЪНШНИ НОСИТЕЛИ НА ДАННИ

19. Застрахователната сума по тази секция трябва да е равна на възстановителната стойност на застрахованите външни носители, като се добавят разходите по въвеждане на информацията, която е записана върху тях.

19.1. Възстановителната стойност е равна на разходите за замяна на застрахованото имущество с ново от същия вид, мощност и предназначение. В разходите за повторно набавяне се включват транспортни, демонтажни и монтажни разходи, както и евентуални митнически такси и мита.

СЕКЦИЯ III - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ

20. Съгласно изискванията на тази секция застрахователната сума трябва да е равна на допълнителните разходи за наемане на заместваща техника с идентични характеристики и приложение като застрахованата техника по Секция I, за срок до 12 (дванадесет) месеца. Застрахователната сума се получава на базата на договорените суми за всеки един ден и месец, посочени в застрахователната полица. V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

21. Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя в зависимост от естеството и размера на риска, от вида на имуществото, от договорените лимити на застрахователна отговорност, от обхвата на застрахователното покритие и срока на застраховката. 21.1. Когато застраховката се сключва за срок по-кратък от една година, премията се изчислява по краткосрочната тарифа на застрахователя. Месеци 3 4 5 6 7 % от год. премия 50 60 70 80 90 22. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката, освен в случаите, когато е договорено разсрочено плащане.

22.1. При договорено разсрочено плащане на застрахователната премия, застрахованият или лицето, сключило застраховката е длъжен да плаща съответните застрахователни вноски най- късно на посочените в застрахователната полица падежи.

22.2. При условие, че застрахованият или лицето, сключило застраховката не плати поредната дължима вноска до 15 (петнадесет) дни от настъпване на падежа, застрахователният договор се счита за прекратен.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

23. Застраховката се сключва въз основа на предложение-въпросник по образец, попълнено писмено от застрахования.

24. Преди сключване на застраховката застрахованият е длъжен да отговори на всички писмено зададени му от застрахователя въпроси и да посочи в предложението-въпросник всички обстоятелства, които са му известни или при положена от негова страна грижа са могли да му бъдат известни и имат съществено значение за оценката на риска и условията, при които може да се сключи застраховката.

24.1. Ако застрахованият съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелства, при наличието на които застрахователят не би сключил застраховката, застрахователят може да я прекрати в едномесечен срок от узнаването на обстоятелството, като задържи платената премия, като има право и на дължимата премия за периода до прекратяване на застраховката. 

24.2. Ако съзнателно обявеното неточно или премълчано от застрахования обстоятелство е от 1 такъв характер, че застрахователят би сключил договора, но при други условия, последният може да поиска изменението му в едномесечен срок от узнаване на обстоятелствата. Ако i застрахованият не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, действието на съответното покритие се прекратява, а застрахователят задържа платената премия i и има право на дължимата премия за периода до прекратяване на застраховката.

24.3. Когато неточно обявеното или премълчано обстоятелство е оказало въздействие за ) настъпване на застрахователно събитие, застрахователят може да откаже изплащането на обезщетение или да намали размера му.

25. По договореност между двете страни, се определя самоучастие на застрахования в щети до определен размер или в процент от всяка щета или като комбинация от двете.

26. Сключването на застраховката се удостоверява с издаване на застрахователна полица, която влиза в сила само след като застрахованият е внесъл цялата премия или първата разсрочена вноска от нея в посочените срокове.

27. При искане от страна на застрахования и при писмена договореност, застрахователят може срещу начисляване на допълнителна премия да предостави разширяване на застрахователното покритие, конкретизирано в специална клауза, посочена в полицата или анекс (добавък) към нея.

VII. НАЧАЛО, ВРЕМЕТРАЕНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

28. Застраховката влиза в сила от 00:00 часа на деня, посочен за начало, ако е внесена дължимата премия или първата вноска по полицата и се прекратява в 24:00 часа на деня, посочен " за край в застрахователната Полица.

29. Застраховката се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, освен ако в полицата не е договорено друго.

30. Застраховката може да бъде прекратена предсрочно от всяка от страните с 15-дневно > писмено предизвестие от датата на получаването му или автоматично при отпадане на застрахователния интерес.

30.1. При предсрочно прекратяване на застраховка, по която не са изплащани и не се дължат обезщетения:

30.1.1. от застрахователя, той връща на застрахования застрахователна премия, изчислена пропорционално на времето от прекратяване на застраховката до изтичането на срока й; 

30.1.2. от застрахования, той има право на връщане на застрахователна премия след приспадане на дължимата премия за времето от началото на застраховката до прекратяването й, изчислена по краткосрочната тарифа на застрахователя, включително направените по застраховката административно-стопански разходи.

30.2. При предсрочно прекратяване на застраховка, по която са изплатени или предстои да се ' изплатят обезщетения, частта от премията за неизтеклия застрахователен период не се връща, а > неиздължената премия за срока до датата на прекратяване е дължима и се удържа от обезщетението. )

VIII. АДРЕС НА ЗАСТРАХОВАНОТО ИМУЩЕСТВО

31. Застрахователно покритие по тази застраховка се предоставя само за описаните в  застрахователния договор електронни системи, съоръжения, уреди и апарати, монтирани на адреса, посочен в застрахователната полица или приложенията към нея. 

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРЕЗ ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА 

32. Застрахованият е длъжен: 

32.1. да поддържа застрахованото имущество в техническа изправност, да ги стопанисва съобразно предназначението им с грижата на добър стопанин (включително да не допуска тяхното 1 постоянно и/или умишлено претоварване);

32.2. да спазва всички изисквания за безопасност и поддръжка, произтичащи от законодателството, както и предписанията и изискванията на компетентните органи, проектант, изпълнител, производител и на застрахователя;

32.3. да предприема необходимите мерки за предотвратяване настъпването на застрахователно събитие или ако такова е настъпило - за ограничаване размера на вредите;

32.4. да осигурява достъп по всяко време на застрахователя за проверка на състоянието на i застрахованото имущество; 

32.5. да съхранява цялата необходима и изисквана според законите на страната документация, отнасяща се до застрахованите имущества и интереси, така че при настъпване на ; застрахователно събитие тя да не може да бъде повредена, унищожена или загубена; 

32.6. да уведомява в писмена форма застрахователя незабавно след узнаването за новонастъпили обстоятелства, за които при сключване на застраховката Застрахователят е поставил писмено въпроси, включително за:

• настъпили промени в дейността и/или режима на експлоатация, независимо от техния вид и обхват, вкл. временни прекъсвания на производството, основни ремонти, техническо обслужване и др.; 

• промяна на адрес и местонахождение на застраховани имущества и др. подобни. . 33. Ако Застрахованият не спазва задълженията, посочени в т. 32., застрахователят има право , да прекрати застрахователния договор.

X. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

34. При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен:

34.1. да предприеме всички необходими действия за ограничаване и/или намаляване размера на щетите, като междувременно уведоми за тези действия застрахователя и спазва всички негови инструкции;

34.2. при пожар, кражба чрез взлом, грабеж, злоумишлени действия/вандализъм или в други случаи, когато е необходимо, незабавно да уведоми РСПАБ, РПУ или друг оторизиран държавен орган;

34.3. при кражба чрез взлом или грабеж да уведоми писмено застрахователя в срок до 24 часа от узнаването или в първия работен ден, чрез попълване на уведомление за щета по образец на застрахователя;

34.4. за всички останали събития да уведоми застрахователя в срок до 3 (три) дни от узнаването;

34.5. да осигури свободен достъп на застрахователя до увреденото имущество и източника на вредата;

34.6. да докаже по безспорен начин претенцията си към застрахователя по основание и размер;

34.7. да предоставя на застрахователя писмено поисканата информация, данни и/или документация и други доказателства във връзка с предявения иск, както и за произхода, причините и обстоятелствата за възникване на вредите.

35. Застрахованият може да започне възстановяване на вредите незабавно след уведомяването на застрахователя, но при настъпване на щета в по-голям размер (посочен в полицата) да не променя състоянието на увреденото имущество или да не предприема действия, които биха увеличили размера на вредите, преди извършването на оглед от упълномощено от застрахователя лице, който трябва да се състои в рамките на 8 (осем) дни след постъпване на уведомлението при застрахователя.

35.1. Ако огледа на щетата не се е състоял в рамките на упоменатия срок, застрахованият се счита за освободен от задължението да не променя състоянието на увреденото имущество и може без ограничения да вземе мерки за поправката или подновяването на повреденото имущество. Неизползваните след ремонта повредени, респективно сменени части следва да бъдат предоставени на Застрахователя за оглед.

36. Ако Застрахованият не спазва задълженията, посочени в точки 32., 34. и/или 35.,  застрахователят има право да откаже изплащането на застрахователното обезщетение или да 1 намали размера му.

XI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ П/о

37. Размерът на застрахователното обезщетение е до застрахователните суми за съответното имущество за групите имущества или съобразно лимитите на отговорност. Размерът на обезщетението за вреди, възникнали от едно или повече застрахователни събития през един застрахователен период не може да надвишава застрахователната сума/агрегатния годишен лимит за конкретното имущество, група или интерес.

38. Лимити на обезщетение; Самоучастия

38.1. Ако е договорен лимит на отговорност или годишен лимит, този лимит ще се отнася и за обезщетението, включително и обезщетението на разходите, независимо от договореното в т.т. 38., т. 46., 47. и/или 49.

38.2. Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се ограничава до размера на отделните лимити на отговорност за всяко едно застрахователно събитие или до годишния С агрегатен лимит на отговорност, като двата лимита се прилагат преди приспадането на договореното самоучастие. Всички изплатени обезщетения по щети, възникнали в рамките на 1 срока на покритие на полицата, не могат да надхвърлят договорения годишен агрегатен лимит.

38.3. Обезщетяването във връзка с т. 38. се намалява за всяка щета с договореното самоучастие след прилагане на подзастраховане.

38.4. Всички събития (щети), които възникват от една и съща причина в рамките на 72 (седемдесет и два) часа се считат за едно събитие във връзка с т.т. 38.1., 38.2. и 38.3. *

39. Застрахователят не дължи обезщетение за направени конструктивни или проектни изменения, допълнения или подобрения при възстановяване на увреденото електронно * оборудване.

40. От обезщетението се приспадат сумите, които застрахованият е получил като компенсация * от трети лица, причинили вредите.

41. Изплащането на застрахователното обезщетение, респ. писменото уведомяване за отказ да бъде изплатено такова, се извършва в срок до 15 (петнадесет) дни и започва да тече от деня, в който застрахованият е предоставил всички писмено поискани му от застрахователя документи и данни, необходими за установяване на щетата по основание и размер.

42. Застрахователят може да отложи изплащането на обезщетението, когато по повод на застрахователно събитие е в ход наказателно-правна процедура срещу застрахования, от решаването на която зависи уреждането на претенцията за получаване на обезщетение, докато 3 тази процедура не приключи.

43. Застрахователното обезщетение се изплаща на: • застрахования - ако е собственик на застрахованите имущества, а ако не е техен собственик: - • застрахования - когато се застрахова чуждо имущество в полза на собственика, само ако " представи нотариално заверена декларация от собственика на увреденото имущество, че не j: възразява обезщетението да се изплати на застрахования; " • трето ползващо лице, посочено в застрахователния договор или в нотариално заверено " пълномощно от собственика на застрахованото имущество.

44. Ако към момента на настъпване на застрахователното събитие, за унищоженото/увреденото имущество и/или информация има сключени повече от една застраховки, покриващи същите \ рискове, отговорността на застрахователя по тези Общи условия е в такъв процент от размера на " обезщетението, какъвто е процентът на отговорността му спрямо общата отговорност по всички с действащи застраховки за имуществото.

45. Застрахователят може със съгласието на застрахования да възстанови претърпените от него " вреди и в натура.

СЕКЦИЯ I - МАТЕРИАЛНИ ВРЕДИ 

46. По тази секция застрахователното обезщетение ще се определя, както следва:

46.1. при частични вреди застрахователят обезщетява необходимите разходи за възстановяване на повреденото имущество в предишното, годно за експлоатация състояние чрез възстановяване на разходите за ремонт към момента на настъпване на щетата, вкл. разходите за демонтаж, монтаж, транспорт (без въздушен превоз), евентуалните мита и такси. Стойността на вторичните суровини и отпадъци се приспадат от обезщетението. В случай, че застрахованият или негови представители извършат ремонтиране на увреденото имущество по стопански начин, застрахователят ще обезщети само разходите за вложените труд и материали. В случай на ремонтиране на увредено застраховано имущество на обезщетяване подлежат електронно лъчеви или катодни тръби, като амортизацията на тези ремонтирани части ще се приспадне от размера на застрахователното обезщетение. Месечната амортизацията при тези имущества от момента на тяхната употреба е равна на 1,5% (един и петдесети процента(, като не £ може да надхвърля 70% (седемдесет процента) от тяхната възстановителна стойност.

46.2. При пълна загуба на застрахованото имущество или в случай на ремонт, ако разходите (съгласно т. 46.1.) са равни или надхвърлят действителната стойност на увредения обект към момента на настъпване на щетата, максималният размер на обезщетението не може да надхвърля действителна стойност на увреденото имущество. Действителната стойност се определя като от възстановителната стойност на увреденото имущество се приспадне сумата на амортизацията (възраст, износване и т.н.), кореспондираща със състоянието на увредения обект непосредствено преди събитието. Стойността на наличните стари части и/или остатъчната стойност на увреденото имущество се приспадат от обезщетението. За имущества, които са претърпели пълна загуба през първите 6 (шест) месеца от датата на тяхната употреба няма да се начислява амортизация. Ако няколко конструктивно свързани електронни компоненти са застраховани под една позиция и някои от тях бъдат разрушени, тогава при такива щети се процедира така сякаш погиналите компоненти са застраховани по отделни позиции. При конструктивно свързани компоненти застрахователното обезщетение ще бъде дължимо само ако не може да се извърши ремонт на същите чрез подмяна на по-малки отделни елементи. При всички случаи, обезщетението не може да надхвърля действителната стойност на конструктивно свързания компонент като цяло. При елементи, свързани помежду си или при конструктивно свързани компоненти, не се прилага амортизация относно останалите елементи или компоненти, които не са претърпели вреди.

46.3. В случай, че застрахованото имущество не бъде ремонтирано или заменено в срок от 12 (дванадесет) месеца от настъпването на щетата, максималният размер на обезщетението не може да надхвърли пазарната стойност на увреденото имущество към момента на настъпване на застрахователното събитие. Пазарната стойност е равна на достижимата пазарна (продажна) цена на застрахованата техника. 46.4. Единствено при допълнителна писмена договореност и в случай на покрито застрахователно събитие застрахователят ще обезщети възникналите извънредни допълнителни разходи застраховани на "първи риск" за: извънреден труд, труд в почивни и празнични дни, труд през нощта спасителни работи; i предпазване и преместване; въздушни доставки; разчистване на останки; изхвърляне на опасни отпадъци; Допълнителните разходи в резултат на модификации, подобрения или основни ремонти са за сметка на застрахования. При извършване на планови ремонти гореупоменатите разходи ще се покрият от застрахования.

СЕКЦИЯ II - ВЪНШНИ НОСИТЕЛИ НА ДАННИ 

47. Застрахователят обезщетява разходите на застрахования, възникнали в рамките на 12 (дванадесет) месеца от настъпването на щетата, които са направени единствено с цел привеждане на застрахованите външни носители на данни в състояние, което съответства на състоянието им непосредствено преди настъпването на застрахователното събитие и е необходимо за продължаване на нормалната работа на електронната техника. 48. Ако възстановяването на изгубените данни не е необходимо или то не е извършено в рамките на 12 (дванадесет) месеца от настъпването на застрахователното събитие, застрахователят обезщетява само разходите, които са извършени за замяна на погинали или повредени външни носители на данни (включително чрез закупуване на нови носители).

СЕКЦИЯ III - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ

49. При настъпване на застрахователно събитие със застрахованото имущество по Секция I, застрахователят ще обезщети разходите, в рамките на договорената застрахователна сума, за използване на заместваща електронно-изчислителна техника, възникнали през договорения срок на покритие с цел продължаване нормалната работа на застрахованата техника по начин, по който същата е работила непосредствено преди настъпването на застрахователното събитие.

50. Срокът на покритие започва да тече от момента, в който заместващото оборудване започне работа.

51. Застрахованият трябва за своя сметка да поеме разходите направени през периода на договореното самоучастие.

52. Ако при възникване на застрахователно събитие се окаже, че допълнителните разходи, възникнали през периода на щетата са по-високи от пропорционалната част на годишната застрахователна сума, която е приложима за същия период, то застрахователят ще обезщети застрахования само за тази част от годишната застрахователна сума, която е приложима за срока на щетата, като се вземе предвид договорения срок на обезщетяване.

53. От обезщетението по този раздел се приспадат евентуално спестените разходи от застрахования.

XII. ВЕЩИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИЗИ

54. За целите на експертните становища на вещите лица се договаря следното:

54.1. Заключенията на вещите лица трябва да съдържат в себе си:

54.1.1. установената или предполагаема причина за възникване на щетата и нейния обхват;

54.1.2. стойността на повреденото имущество непосредствено преди щетата;

54.1.3. възстановителната стойност на увреденото имущество по време на щетата;

54.1.4. в случай на ремонтиране на увреденото имущество - стойността на частите непосредствено преди възникването на застрахователното събитие, които следва да се вложат за отстраняване на вредите;

54.1.5. теглото и стойностите на запазените части и вторичните суровини;

55. При поискване на една от двете страни следва да се изготви и оценка на стойностите на застрахованите имущества, които не са засегнати от застрахователното събитие.

56. Определяне на вещи лица:

56.1. застрахователят не може да назначава вещи лица, които се явяват преки конкуренти на застрахования или имат търговски взаимоотношения с него. Същата правило се отнася и за назначаването на арбитър.

XIII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ СЛЕД ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

57. Застрахователната сума не намалява поради това, че е изплатено застрахователно обезщетение през срока на застраховката, освен в случаите, когато се обезщетяват застрахованите извънредни разходи по Секция I, разходите за възстановяване на информация по Секция II и допълнителните разходи, застраховани по Секция III. При пълно погиване от застраховката отпада напълно унищоженото имущество и/или данни заедно с дължимата по него застрахователна сума.

58. След настъпване на щетата, застрахователят се освобождава от задължението да изплати обезщетение:

58.1. ако по време на огледа на щетите или след неговото провеждане се установи, че с цел да се облагодетелства застрахованият е посочил неверни данни за размера на щетите, за причините за настъпването на застрахователното събитие или умишлено е създал условия за настъпване на застрахователното събитие;

58.2. ако застрахованият се опита да го заблуди относно фактите, които са от значение при определяне на причината и размера на щетата;

58.3. ако застрахованият не може да докаже наличността на увреденото имущество към датата на събитието.

XIV. ДАВНОСТ, ПОДСЪДНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕСЕН ИСК

59. Правата по договора за застраховка, сключен по тези Общи условия, се погасяват с давността, предвидена в действащото българско законодателство.

60. Споровете между страните относно договори за застраховка, сключени на базата на тези Общи условия, се решават по пътя на преговори, а при непостигане на съгласие - в съответствие с действащото гражданско и търговско законодателство в Р България.

61. За възстановяване на изплатеното обезщетение и разноските по определянето му, застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу лицата, по чиято вина е настъпило застрахователното събитие, в резултат на което са били унищожени или повредени застраховани имущества. Отказът на застрахования от правата му срещу трети лица няма сила спрямо застрахователя за и при упражняване на неговите регресни права.

62. Застрахованият е длъжен при поискване от страна на застрахователя да представи всички необходими документи, данни и доказателства, както и да изпълни всички законови изисквания за осъществяване правото на застрахователя на регресен иск.

XV. СЪЗАСТРАХОВАНЕ

63. Администриране на съзастрахователен договор, базиращ се на настоящите Общи условия.

63.1. Доколкото за застрахователите, участващи в разпределението на риска, се прилага една и съща договорна основа се договаря следното:

63.1.1. Застрахованият ще предявява законови искове единствено срещу водещия застраховател и неговия дял.

63.1.2. Участващите застрахователи (съзастрахователи) ще признават съдебните присъждания срещу Водещия застраховател, както и изпълнението им след процеса между водещия застраховател и застрахования, като обвързващи и за тях. И обратно, застрахованият ще признава съдебните решения по процеси срещу водещия застраховател като обвързващи и за неговите отношения с останалите застрахователи.

64. Клауза относно водещия застраховател.

64.1. Водещият застраховател по полица, издадена на базата на настоящите Общи условия има право да получава уведомленията за щети, както и всички останали писма за намеренията на Застрахования от името на всички участващи застрахователи.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

65. Настоящите Общи условия са неразделна част от Застрахователния договор, който освен тях включва:

65.1. застрахователна полица;

65.2. предложение-въпросник;

65.3. приложения;

65.4. анекси (добавъци), допълнителни клаузи, както и всички други документи, които са приети от страните и носят номера на застрахователния договор. Тези Общи условия са приети от Управителния съвет на ЗК "Уника " АД на 05.11.2008 год.