EU Logos

 

 

 

Процедура на подбор на проекти

Проект:BG16RFOP002-2.073

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

 

 

Наименование на програмата: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта.

Проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Обща стойност: 10000 лева, от които 8500 лева европейско финансиране и 1500 лева национално финансиране.

Бенефициент: Компютър маркет ЕООД

Административен адрес: гр. София, ул. "Самоковско шосе" №1

Адрес на изпълнение на проекта: гр. Бургас, пл. "Царица Йоанна" 11-13 партер, магазин Компютър маркет

ЕИК: 200823637

Процент на съфинансиране: 0 %

Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %

 

Начало: 28.09.2020

Край: 28.12.2020

Управител: Неделчо Николов